Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia 02.08.2017 r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „AGROFRUT”

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie termomodernizacji budynku chłodni oraz wykonaniu instalacji PV

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku chłodni oraz budowa instalacji OZE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności

opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Kocina, dn. 02.08.2017 r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „AGROFRUT” Janusz Walczak

Kocina 85

28-520 Opatowiec

NIP 6050034808

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, tj.:

 1. Modernizacja instalacji chłodzenia (system chłodzenia) poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku składającej się z 69 paneli o mocy 265 Wp każdy,

 2. Docieplenie podłogi na gruncie, poprzez wykonanie ocieplenia o grubości 20 cm,

 3. Docieplenie ścian zewnętrznych, poprzez wykonanie ocieplenia płytami warstwowymi gr. 10 cm, typu „prekon” od wewnątrz pomieszczeń oraz wykonanie ocieplenia metodą lekką mokrą płytami styropianowymi gr. 10 cm od zewnątrz budynku, wraz z ociepleniem glifów oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich,

 4. Docieplenie dachu, poprzez wykonanie ocieplenia o grubości 12 cm,

 5. Wymiana drzwi zewnętrznych,

 6. Instalacja urządzeń pomiarowych – liczników chłodu.

Szczegółowe informacje zamieszczono w Przedmiarze robót budowlanych stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Nie dopuszcza się stosowania używanych materiałów, maszyn/urządzeń.

Nie dopuszcza się odstępstw od wymienionych w Przedmiarze robót budowlanych wymagań technicznych.

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Kocina 85, 28-520 Opatowiec.

Kod główny zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

 1. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.06.2018 r.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Oferty nie zawierające ceny robót budowlanych lub/oraz okresu gwarancji lub dla których podano wartość „0” zostaną odrzucone i nie podlegają dalszej ocenie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie zaproszony do podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.

Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

4.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia – waga kryterium 80%

 2. Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) – waga kryterium 20%

4.2 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. Punkty za kryterium cena- zostaną obliczone według następującego wzoru:

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Punkty za kryterium: okres gwarancji – zostaną przyznane zgodnie z następującą skalą punktową:

Liczba punktów

Okres gwarancji

0

36 miesięcy

10

>36 miesięcy≤48 miesięcy

15

>48 miesięcy≤60 miesięcy

20

>60 miesięcy

  1. Opis oceny ofert:

Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. 1) oraz 2). Punktacja w każdym z kryteriów przyznawana jest na podstawie informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała najwięcej punktów w trakcie oceny. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Oświadczenie o użytych materiałach i stanie technicznym maszyn/urządzeń – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 4. oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 5. oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.2 Przygotowanie oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie.

 2. Oferta musi być kompletna, sporządzone w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 4. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ze wskazaniem oczekiwanej ceny/cen za realizację przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.

 5. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz Przedmiarze robót budowlanych. Cenę oferty należy przedstawić w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1.

 7. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
  W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.

 8. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego lub ewidencyjnego, a osoba podpisująca ofertę działa na podstawie dołączonego pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być dokumentem oryginalnym lub kopią poświadczoną notarialnie.

 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę.

 11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień co do treści złożonej przez niego oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, Wykonawca podlega wykluczeniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.

 12. W ofercie należy wskazać osobę/y upoważnioną/e do kontaktu ze strony Wykonawcy, podając imię/-ona , nazwisk-o/-a, numer/-y telefonu oraz adres/-y elektroniczny/-e.

 13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

 14. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na wskazany adres. Dopuszcza się przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty wraz załącznikami należy składać do dnia 18.08.2017 r..

Datą złożenia oferty jest data jej wpływu do Zamawiającego.

Adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „AGROFRUT” Janusz Walczak

Kocina 85

28-520 Opatowiec

Adres poczty elektronicznej: phpuagrofrut@wp.pl

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU
  W POSTĘPOWANIU

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.

 3. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Załączniki:

Załącznik nr 1

wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2

wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych,

Załącznik nr 3

wzór oświadczenia o użytych materiałach i stanie technicznym maszyn/urządzeń,

Załącznik nr 4

wzór oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,

Załącznik nr 5

wzór oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Załącznik nr 6

Przedmiar robót budowlanych.

Załącznik nr 7

Wzór umowy.

 1. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela:

Janusz Walczak, tel.: 602110544.

 1. Otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. 21.08.2017 o godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Kocina, 02.08.2017 r.